Bibliografia

Cmentarna bibliografia została posegregowana geograficznie w sposób następujący:

 1. Szczecin (Cmentarz CentralnyPozostałe cmentarze)
 2. Powiat goleniowski
 3. Powiat gryfiński
 4. Powiat policki
 5. Powiat stargardzki
 6. Pomorze Zachodnie ogólnie

Bibliografia obejmuje prace zwarte, artykuły w pracach zbiorowych oraz częściowo artykuły prasowe, w tym również źródła przedwojenne. Część z materiałów będzie można pobrać (zobacz także dział: download).

Poniższy spis nie ma formy zamkniętej i będzie systematycznie rozbudowywany o nowo znajdowane pozycje bibliograficzne.

SZCZECIN

Cmentarz Centralny

 • Cmentarz Centralny w Szczecinie. Trakty turystyczne – folder turystyczny (ściągnij folder – pl) / download – deutsch)
 • Cmentarz Centralny Szczecina. Historia – teraźniejszość – przyszłość. Konferencja 1.07.1997 r. zorganizowana przez Sekcję Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni AR w Szczecinie, Szczecin 1997
 • Długosz K., Językowe eufemizmy śmierci w inskrypcjach nagrobnych Cmentarza Centralnego w Szczecinie, „Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne” 1991 nr 3, s. 141 – 167
 • Hannig G., Pommerns alte Grabmäler. Zugleich ein Führer durch die Grabmal – Sammlung auf dem Stettiner Hauptfriedhofe, Stettin 1917
 • Hannig G., Alte und neue Friedhofskunst, w: Stettin Deutschlands Städtebau. Herausgegeben von Magistrat, Berlin – Halensee 1925, s. 98 – 102.
 • Hannig G., Lotte L., Der stettiner Hauptfriedhof. Führer durch die Anlage mit zahlreichen Abbildungen einem farbigen Plan, Stettin 1928
 • Kubus M., Zmiany w roślinności drzewiastej Cmentarza Centralnego, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis” 2004 nr 241, s. 27 – 34
 • Markow R., Cmentarz Centralny w Szczecinie, Szczecin 1988
 • Michalak M., Cmentarz Centralny w Szczecinie jako przykład realizacji idei przeniesienia cmentarzy z miast i kościołów do ogrodów, w: J. Borzyszkowski (red.), Nekropolie Pomorza, Gdańsk 2011, s. 207 – 226.
 • Nekanda Trepka J., Zabytkowa kaplica na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, w: O. Czerner, I. Juszkiewicz (red.), Cemetery art – sztuka cmentarna – l’art de cemeterie [dokumenty międzynarodowego sympozjum], Wrocław 1995, s. 327 – 336
 • Słomiński M., Cmentarz Centralny w Szczecinie. Ogromny park pochował umarłych, Szczecin 2005 (recenzja)
 • Słomiński M., Ogromny park pochował umarłych…Cmentarz Centralny, „Renowacje i zabytki” nr 4/2011, s. 78 – 86.
 • Słomiński M., Cmentarz Centralny w Szczecinie. Zarys problematyki konserwatorskiej, „Ochrona zabytków” 2005 nr 4, s. 85 – 104 (ściągnij artykuł)
 • Słomiński M., Sztuka sepulkralna I. poł. XX w. na przykładzie Cmentarza Centralnego w Szczecinie, w: Łazowski A.(red.), Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne, t.I, Szczecin 2002, s. 285 – 298
 • Słomiński M., Cmentarz Centralny w Szczecinie. Ochrona zabytków sztuki sepulkralnej w kontekście założeń reformy sztuki cmentarzy z początku XX wieku, w: S. Czyż, B. Gutowski (red), Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, Warszawa 2010, s. 333 – 345
 • Słomiński M., Cmentarz Centralny w Szczecinie miejscem pamięci i pojednania. O rewaloryzacji najstarszej części nekropolii, w: A. Łazowski (red), Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne, t. II, Szczecin 2005, s 103-118 (czytaj artykuł)
 • Stachak A., Grinn U., Drzewa i krzewy Cmentarza Centralnego w Szczecinie, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie” 1992 nr 153, s.
 • Wohl J., 100 lat Cmentarza Centralnego w Szczecinie, Szczecin 2007

Pozostałe cmentarze Szczecina

 • Frankiewicz B., Szczecińskie cmentarze, Szczecin 2003 (recenzja)
 • Freindorf A., Bramy do innego świata, „Szczeciner” 2014, nr 4, s. 58–63.
 • Freindorf A., „…dalej mówią kamienie”. O zachowanym nagrobku rodziny Stedtnitzów, „Szczeciner” 2014, nr 4, s. 64–67.
 • Fredrich C., Ein Stettiner Grabstein, „Monatsblätter…”, 1926, nr 8/9, s. 31 (zob. artykuł)
 • Freindorf A., Funkcje estetyczno – kulturowe ewangelickich cmentarzy Szczecina do 1945 roku, Szczecin 2010 [praca magisterska obroniona w IHiSM US]
 • Grecki H., Cmentarze Szczecina – karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Szczecin 1996 (czytaj więcej)
 • Mieczkowski J., Historia żydowskiego cmentarza w Szczecinie, „Wędrowiec Zachodniopomorski” 2002 nr 2, s. 10 – 14
 • Mieczkowski J., Kwestia cmentarza żydowskiego w Szczecinie w powojennej polityce władz polskich, „Zeszyty Naukowe Acta Politica” 2003 nr 16, s. 147 – 163
 • Ober M., Stary cmentarz w Szczecinie, „Spotkania z zabytkami” 1984 nr 1, s. 57 –58 (art. o cmentarzu przy ul. Nehringa
 • Opęchowski M., Cmentarze Szczecina. Problem ochrony konserwatorskiej, [w:] Kultura i sztuka Szczecina w latach 1800 – 1945. Materiały seminarium Oddziału Szczecińskiego SHS,Szczecin 1999, s. 129 – 136 (ściągnij artykuł)
 • Pilarczyk A., Cmentarze i tereny pocmentarne w krajobrazie Szczecina jako potencjał kulturowo – przyrodniczy miasta, Szczecin 2011 [praca doktorska obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej]
 • Pilarczyk A., Rekreacja w parkach i zieleńcach na terenach pocmentarnych w Szczecinie, „Nauka Przyroda Technologie” 2009 z.1, T.3, s. (ściągnij artykuł)
 • Pilarczyk A.,Petryszyn H., Wielokulturowość Szczecina w spuściźnie cmentarnej, a zagadnienia współczesne, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, t. III, Lublin 2007, s. 117 – 129 (ściągnij artykuł)
 • Rembas M., Piekielhauba na cmentarzu w Szczecinie – Sławocieszu, „Wędrowiec Zachodniopomorski” 2006 nr 20, s. 42 – 43
 • Stachak A., Zieliński J., Drzewa i krzewy cmentarza w Szczecinie – Golęcinie, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie” 1995 nr 167, s.
 • Stanecka E., Cmentarze Szczecina, „Ochrona krajobrazu zabytkowego…Materiały konferencyjne Szczecin 3-5.XII.1997, Szczecin 1997, s.
 • Zieliński J., Nowak G., Walory dendrologiczne cmentarzy Szczecina, w: Łazowski A.(red.), Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne, t.I, Szczecin 2002, s. 327 – 336

POWIAT GOLENIOWSKI

 • Przeździecki A., Stan cmentarzy protestanckich na terenie miasta i gminy Goleniów, w: Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne, t. I, A. Łazowski (red.), Szczecin 2002, s. 273 – 277
 • Roszatycka-Krause A., Spacerem po starych nekropoliach Gminy Goleniów, Goleniów 2009 (ściągnij w pdf)

POWIAT GRYFIŃSKI

 • Baczyńska – Padjasek M., Cieśla S., Historia i pamięć. Cmentarze powiatu gryfińskiego, Gryfino 2012
 • Ruthenberg E., Dawne cmentarze żydowskie powiatu Gryfino i Stargard, Chojna 2014

POWIAT POLICKI

 • Gaweł W., Dawne cmentarze w powiecie polickim, w: Łazowski A.(red.), Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne, t.I, Szczecin 2002, s. 111 – 114
 • Kłys J.A., Cmentarze Gminy Police, [w] Zeszyty historyczne nr 5-8, Police 2007
 • Matura J., Jak powstało polickie lapidarium, w: Łazowski A.(red.), Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne, t.I, Szczecin 2002, s. 229 – 232

POWIAT STARGARDZKI

 • Kowalczyk A., Stargardzkie nekropolie, „Stargardzkie Zapiski Regionalne”, red. J.L.Jurkiewicz, Stargard 2000
 • Kowalczyk A., 20 lat organizacji lapidarium w Kobylance, w: Łazowski A.(red.), Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne, t.I, Szczecin 2002, s. 189 – 198
 • Olszewski E., Cmentarze stargardzkie, Łazowski A.(red.), Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne, t.I, Szczecin 2002, s. 249 – 254
 • Ruthenberg E., Dawne cmentarze żydowskie powiatu Gryfino i Stargard, Chojna 2014

POMORZE ZACHODNIE (OGÓLNIE)

 • Bonowska M., Przemijanie. Śmierć, pogrzeb i życie pozagrobowe w wyobrażeniach mieszkańców Pomorza Zachodniego na przełomie XIX – XX w., Poznań 2004
 • Długosz K., Inskrypcje nagrobne z Pomorza Zachodniego w ujęciu językoznawczym, Szczecin 1991 / Gorzów Wlkp 2010
 • Freindorf A., Przestrzeń sepulkralna jako przestrzeń turystyczna na przykładzie Szczecina i okolic, Szczecin 2013 [praca magisterska obroniona na WNoZ US]
 • Hubert F., Friedhofskultur in Pommern, „Pommersche Heimatpflege 1933 nr 1, s.
 • Łazowski A. (red.), Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne, t.I i II, Szczecin 2002 i 2005
 • Ober M., Zabytkowe bramki cmentarne na Pomorzu Zachodnim, „Spotkania z zabytkami” 1981 nr 7, s. 50 – 52
 • Ober M., Zabytkowe bramki cmentarne na Pomorzu Zachodnim, w: Nekropolie, kirkuty, cmentarze: materiały konferencyjne. t. I, A. Łazowski (red.), Szczecin 2002, s. 233 – 248
 • Opęchowski M., Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, M. Jaroszewicz (red.), Warszawa 2007, s. 377 – 395.
 • Protestanckie funeralia na Pomorzu od początku XVII do połowy XX wieku. Katalog wystawy (6 listopada 2010 – 3 stycznia 2011), red. Mariusz Wojciechowski, Beata Zgodzińska, Słupsk 2010
 • Witek M., Witek W., Lapidaria – symbole (znaki, ślady) pamięci, w: Zabytkom na odsiecz! : szlakiem grodów, zamków i twierdz : materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 w województwie zachodniopomorskim, A. Bartczak, M. Witek (red.), Szczecin 2009, s. (ściągnij artykuł)