Cena za wieczny spokój – o opłatach za dzierżawę grobu

ikona-grob do likwidacji

Na Cmentarzu Centralnym znajduje się ponad 8 tysięcy nieopłaconych grobów – ta informacja pojawiła się niedawno na stronie internetowej szczecińskiego Zakładu Usług Komunalnych. Co to oznacza ? Gdy nie zostanie uregulowana należność groby te mogą zostać zlikwidowane i przeznaczone do ponownego użycia.

(Wykaz opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie gminy Szczecin – klik)

‘CMENTARNA’ USTAWA, CZYLI GRÓB GROBOWI NIERÓWNY

Prawo do grobu nie jest wieczne. Podstawowym aktem prawnym, które to reguluje jest ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. (w późniejszymi jej zmianami, ostatnie miały miejsce w 2013 r.)

ikona-grob do likwidacjiCzytamy w niej: „Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione”. (art. 7 ust 2). 

Teoretycznie brzmi to klarownie, ale…czy punkt ten tyczy się wszystkich rodzajów grobów? Według tejże ustawy (art. 7 ust 3) przepis o opłacie przedłużającej dzierżawę miejsca grzebalnego nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

Dlaczego groby murowane zostały zwolnione z obowiązku opłat prolongacyjnych ?

Grobem murowanym określany jest dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, a nad trumną założone zostało sklepienie (definicja według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków). Różnica polega na tym, iż w przypadku grobu murowanego należy otrzymać pozwolenie na budowę, co wiążę się z kilkukrotnie wyższą opłatą. Tym samym miejsce pochówku jest kupowane, a nie wynajmowane jak ma to miejsce w przypadku grobów ziemnych. Stąd za groby murowane płaci się raz (choć sporo) i są nienaruszalne, zaś groby ziemne objęte są 20-letnią dzierżawą. Tak stanowi prawo. Dlaczego akurat okres 20 lat? Przyjmuje się, że tyle średnio trwa całkowity rozkład ciała.

Kolejne istotne pytanie, które się od razu nasuwa: co dzieje się ze szczątkami ze zlikwidowanego grobu ziemnego ? Aktualna ustawa nie reguluje tego problemu. Są zasadniczo dwie możliwości: pozostawienie szczątek (zakopanie ich głębiej) albo przeniesienie w inne miejsce, co wiązać by się musiało z zaangażowaniem powiatowego inspektora sanitarnego. Decyzję o tym podejmuje zarząd cmentarza.

ZMIANY, ZMIANY ?

Od kilku lat pojawiają się głosy dotyczące stworzenia nowej ustawy, która ujednoliciłaby przepisy dotyczące m.in. prawa do grobu, jego egzekwowania, kremacji zwłok czy możliwości rozsypywania prochów.

Jesienią zeszłego roku do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie anachronicznej już ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na oficjalnej stronie sejmu (kliknij tu)

W kontekście pobierania opłat za miejsce grzebalne widoczne jest dążenie do ustalenia, iż po upływie 20 lat każdy grób (ziemny, murowany, urna etc) podlegać będzie uiszczeniu opłaty.

Tyle o przykładowych lukach w ustawie. Wróćmy na szczecińskie cmentarze.

ILE KOSZTUJE WIECZNY SPOKÓJ ?

Wysokość opłat za udostępnienie miejsca na cmentarzu komunalnych ustalana jest przez zarządcę danej nekropolii. Na terenie gminy Szczecin aktualnie obowiązującym dokumentem jest zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina z dn. 29 maja 2013 r.

Tak zwana opłata prolongacyjna (na kolejne 20 lat) wynosi kolejno:

  • grób ziemny dziecka do 6 lat – 267 zł
  • grób ziemny pojedynczy – 338 zł
  • grób ziemny głębinowy – 546 zł
  • grób rodzinny dwumiejscowy – 780 zł
  • grób rodzinny trzymiejscowy – 1170 zł
  • 0,5 działki rodzinnej – 390 zł

Zarządca nie ma prawnego obowiązku informowania o przekroczeniu terminu opłaty, jednakże nim dojdzie do likwidacji grobu podejmowane są próby przypomnienia o tym obowiązku. Parę lat temu na nagrobkach na Cmentarzu Centralnym pojawiło się kilka tysięcy nalepek z napisem  „Grób przeznaczony do likwidacji z powodu braku opłaty”. Ten pomysł Zakładu Usług Komunalnych wzbudził wówczas kontrowersje, w związku z tym nie będzie on kontynuowany.

ZUK PROSI O KONTAKT

Na swojej stronie internetowej Zakład Usług Komunalnych apeluje:

Opiekujący się grobami, którzy chcieliby zaczerpnąć informacji na temat terminu opłacenia grobu mogą zgłosić się do Wydziału Usług Cmentarnych w Zakładzie Usług Komunalnych przy ul. Ku Słońcu 125a, zadzwonić pod numer 91 485 68 66 lub wysłać wiadomość na adres adam.poleszak@zuk.szczecin.pl

Wpłaty można dokonać przekazem pocztowym na adres:
Zakład Usług Komunalnych
Wydział Usług Cmentarnych
ul. Ku Słońcu 125
71-080 Szczecin

lub przelewem na konto:

BANK PEKAO S.A.
I O/Szczecin
22124038131111000043932038
W tytule przelewu należy podać dane zmarłego (imię, nazwisko, data zgonu).

Dodaj komentarz